Tại sao bạn nên làm game?

Tại sao bạn nên làm game?
Vì thích? Vì đam mê? Hay vì thu nhập cao?Vì thích? Vì đam mê? Hay vì thu nhập cao?Vì thích? Vì đam mê? Hay vì thu nhập cao?